Skip to Content
Author's profile photo Former Member

SAP Sales Academy talent from Slovakia

(SLOVAK VERSION BELOW – Slovenská verzia nižšie)

SAP Sales Academy is a global 9-month program concentrated on the development of a new generation of sales professionals. This program consists of three months of academic training in California and six months of individual mentoring with a Senior Account Executive at a local SAP office. The program is tailored in a way to prepare the participants for dealing with real-world situations in software sales. This position has been open in Slovakia for the first time this year with Zuzana Szaboova being the successful candidate.

Read below her first experience from the program.

Zuzka_image.png

“Right after the good news that I was accepted to the SAP Sales Academy I could not wait until August when the start date was set. August came in no time and I could finally start getting to know my new workplace. I was welcomed with a very friendly and open atmosphere at SAP Slovakia, with many satisfied long term employees. The members of my team are highly skilled experts in their area of work, with a great sense of humor and have been very helpful during my onboarding.

The first few days at work have been quite challenging. Apart from participating in mandatory trainings and getting to know my new colleagues, I had a large number of virtual activities planned together with other participants of the Sales Academy from various other countries. The global program is professionally organized, with specifically planned activities to support our development in areas needed for our future role.

Each of us was assigned a mentor – an experienced Account Executive from the local office – who will support us during our 9 months at the Academy. The mentor will teach us all the important things we need to know to be able to excel at our future position, when the right time comes. During the first month, our task was to get to know the workings of the local office, to familiarize ourselves with the portfolio of our mentor and take part in our first client and partner meetings. It has been very exciting to learn details about the company‘s operations, its workings and current challenges.

We were also assigned various tasks from the Sales Academy staff – from orientation training, through preparations for our 4-week academic stay in California in September, all the way to preparing presentations and essays for our upcoming classes. Over 100 participants from the whole world will take part in the training in the USA. We will have classes to improve both our technical background as well as sales skills. I am looking forward to this challenge and the ability to implement the newly learned skills in my local team.”

——————————————————————————

SAP Sales Academy je globálny 9 mesačný program, ktorý sa zameriava na výchovu novej generácie obchodníkov. Tento program pozostáva z troch mesiacov akademického školenia v Kalifornii a šiestich mesiacov individuálneho mentoringu so seniorským obchodníkom v lokálnej pobočke. Program je šitý tak, aby účastníka pripravil na zvládanie reálnych situácií vo svete softvérového predaja. Na Slovensku sa táto pozícia po prvýkrát otvárala v tomto roku sa úspešnou kandidátkou sa stala Zuzana Szabóová.

Prečítajte si o jej prvých skúsenostiach z programu.

„Hneď po radostnej správe, že som bola prijatá do programu SAP Sales Academy, som sa už nevedela dočkať augusta, kedy bol určený nástup na moju prvú obchodnícku pozíciu. August prišiel čo nevidieť a ja som mohla začať so spoznávaním môjho nového pôsobiska. V spoločnosti SAP Slovensko panuje veľmi priateľská a otvorená atmosféra, s mnohými spokojnými, dlhoročnými zamestnancami. Ľudia v tíme sú nápomocní, veľmi šikovní experti vo svojej oblasti a so zmyslom pre humor.

Prvé dni môjho pôsobenia boli veľmi náročné. Okrem účasti na povinných školeniach a zoznamovania sa s novými kolegami bolo naplánovaných množstvo virtuálnych aktivít spoločne s ďalšími členmi akadémie z ostatných krajín. Celý globálny program je profesionálne zorganizovaný s presne naplánovanými činnosťami na podporu nášho rozvoja v širokom spektre oblastí potrebných pre budúce povolanie.

Každému z nás bol pridelený mentor – skúsený Account Executive z lokálnej pobočky – ktorý sa nám počas 9-tich mesiacov v Academy bude venovať. Mentor nás naučí všetko dôležité na to, aby sme vedeli plnohodnotne vykonávať našu budúcu profesiu, keď príde ten správny čas. Počas prvého mesiaca sme dostali za úlohu zorientovať sa v našej lokálnej pobočke, zoznámiť sa s portfóliom nášho mentora a zúčastniť sa prvých stretnutí so zákazníkmi a partnermi. Bolo veľmi vzrušujúce po kúskoch sa dozvedať informácie o tom, ako spoločnosť funguje a aké sú súčasné výzvy.

Taktiež sme dostali rôzne úlohy od organizátorov Sales Academy – počnúc orientačnými školeniami, cez prípravu na septembrový 4-týždňový akademický pobyt v Kalifornii, až po vyhotovenie prezentácie a eseje na naše nadchádzajúce predmety. V USA sa v rámci programu stretne 100 účastníkov z celého sveta. Budeme školení ako po produktovej, tak po obchodníckej stránke. Teším sa na túto výzvu a aj na to, ako uplatním nové vedomosti v mojom domovskom tíme.“

Assigned Tags

   1 Comment
   You must be Logged on to comment or reply to a post.
   Author's profile photo Martin Maruskin
   Martin Maruskin

   Congrats to Zuzana! Great to see someone from Slovakia made it. Way to go. Good luck!