Skip to Content
Author's profile photo Former Member

SAP Student Lumira Challenge Slovenija

Študentje pozor – rok za oddajo del smo podaljšali do konca poletja!

Vabimo vas, da sodelujete v prvem SAP Student Lumira Challenge Slovenija in se potegujte za super nagrade. V tem tekmovanju vam je na voljo uporaba visokotehnološkega analitičnega orodja SAP Lumira s katerim boste analizirali nabor predpripravljenih vzorcev podatkov. Z vizualizacijo podatkov boste prišli do novih ugotovitev in spoznanj, katere morate le še povezati v celotno zgodbo ter izsledke objaviti  kot video na Youtubu ali blog na University Alliances Community Portalu. Se sliši preprosto? In tako tudi je, saj pri SAP-ju preko inovacij stremimo k poenostavitvi uporabe naših orodij.

/wp-content/uploads/2014/05/275435_l_srgb_s_gl_448543.jpg

Tekmovanja poteka od 8.5. do 30.9.2014, zato bodo v končni izbor prišle prijave oddane do tega datuma. Strokovna žirija bo med prispelimi izdelki izbrala zmagovalca, drugo in tretje uvrščenega, vsi pa bodo prejeli privlačne nagrade:

1. Mesto: iPod nano (16GB)

2. Mesto: iPod shuffle (2GB)

3. Mesto: brezžična tipkovnica Logitech+ miška

10 študentov, ki bodo svojo prijavnico, vizualizacijo in pripadajočo zgodbo posredovali prvi pa bodo prejeli SAP University Alliances »Run With Purpose« majico.

Te zanima kako začeti?

1. Izpolni Prijavnico za SAP Student Lumira Challenge Slovenija

2. Sledi Navodilom za sodelovanje

3. Poglobi se v podatke in pripravi svojo zgodbo na podlagi vizualizacije podatkov

Izkoristi možnosti, ki ti jih ponuja SAP Lumira in postani zmagovalec SAP Student Lumira Challenge Slovenija!

Jaka Črnivec

SAP University Alliances SEE

__________________________________________

Pogoji in pravila sodelovanja – Student Lumira Challenge Slovenija

Organizator tekmovanja je SAP d.o.o,, Dunajska 165, Ljubljana.  Tekmovanje  “SAP Student Lumira Challenge Slovenija” poteka od 8. maja do 30. septembra 2014.

1. Pogoji sodelovanja
V tekmovanju  “Student Lumira Challenge Slovenija” lahko sodelujejo vsi , ki imajo veljaven status študenta na slovenskih fakultetah, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

2. Kako sodelovati v tekmovanju
V Student Lumira Challenge Slovenija  je možno sodelovati na način, da posameznik izpolni
Prijavnico za SAP Student Lumira Challenge Slovenija in joposreduje skladno z navodili. V drugem koraku posameznik sledi Navodilom za sodelovanje in z uporabo ponujenega računalniškega programa analizira vzorce podatkov, ki so na voljo preko povezav navedenih v Navodilih za sodelovanje ali podatke, ki jih na spletu poišče posameznik sam ter posname oz. pripravi vizualizacijo podatkov ter s tem povezano zgodbo. Pripravo podatkov, njihovo analizo, vizualizacijo ter s tem povezano zgodbo posameznik posreduje skladno z Navodili za sodelovanje do 30.9.2014.

3. Nagrade
Nagrade za sodelujoče prispeva organizator tekmovanja, ki poravna tudiakontacijo dohodnine za nagrajenca, v kolikor vrednost nagrade to zahteva.Nagradni sklad:

1. Mesto: iPod nano (16GB)

2. Mesto: iPod shuffle (2GB)

3. Mesto: brezžična tipkovnica Logitech+ miška

4. Določitev nagrajencev
Strokovna žirija bo na dan 10.10.2014 določila zmagovalca, drugo in  tretje uvrščenega, skladno s pravili
ocenjevanja. Sestava žirije bo objavljena na dan 30.9.2014 na spletni strani University Alliances Community portalu.

5. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade
Zamenjava nagrade in darila za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

6. Davki in akontacija dohodnine
Plačilo vseh davkov od daril in nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja tekmovanja. Organizator tekmovanja bo za nagrajenca od vrednosti nagrade
odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta. Organizator tekmovanja bo dobitnikom nagrad po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2014.

7. Obvestilo in dostava nagrad
Pred izročitvijo nagrade organizator tekmovanja obvesti finaliste tekmovanja, da mu v roku 7 dni posredujejo natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo, fotokopijo davčne številke in osebnega dokumenta. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Prejemniki nagrad bodo nagrade prejeli na dan razglasitve rezultatov, dne 15.10.2014 v prostorih SAP Slovenija. V primeru, da kateri izmed dobitnikov nagrad ne posreduje zahtevanih podatkov v zato določenem roku, se izbere dodatni nagrajenec in se ga pozove, da posreduje zahtevane podatke.

8. Pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre so na ogled na sedežu organizatorja nagradne igre, na spletni strani
University Alliances Community portalu in so posredovana potencialnim udeležencem direktno ali preko tretjih oseb. S sodelovanjem v tekmovanju “SAP Student Lumira Challenge Slovenija” udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi
pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradnega tekmovanja. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Nagrajenci
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter fotografije na spletni strani
www.sap.si in tudi v drugih medijih ter družabnih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Organizator nagradnih tekmovanja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

~se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

~se pojavi dvom o avtorskih pravicah do materialov, prijavljenih na natečaj,

~se ugotovi, da je uporabnik v glasovanju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji glasovanja.

10. Avtorske pravice  do prijavljenih del

Vsak sodelujoči jamči, da je posredovano prijavljeno delo in ostali materiali njegovo avtorsko delo. Sodelujoči neodplačno dovoljuje organizatorju v času trajanja tekmovanja in 365 dni po zaključku tekmovanja javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, prodajo in dajanje v najem tako na fizičnih nosilcih del (CD, DVD …) in kot tudi preko svetovnega spleta, v vseh medijih, ki so v domeni organizatorja. Organizator lahko dela na fizičnih nosilcih, ki jih je pripravil in izdelal v času trajanja tekmovanja ali 365 dni po zaključku distribuira tudi po izteku tekmovanja in sicer brez časovne omejitve.

11. Odgovornosti in pravice

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

~nedelovanje programske opreme, ki je na voljo udeležencem tekmovanja, ki je posledica neznanja uporabe programske opreme

~nedelovanje programske opreme, ki je na voljo udeležencem tekmovanja, ki je posledica izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo internetne povezave

~nedelovanje spletnih strani navedenih v Navodilih za sodelovanje

~vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja na tekmovanju

Sodelujoči lahko kadarkoli, brez pojasnila, in ob upoštevanju omejitev iz 10. člena teh pravil,zahteva odstranitev svojega izdelka. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi
iz nadaljnjega sodelovanja v tekmovanju.

12. Uporaba osebnih podatkov
Seznam nagrajencev hrani organizator. S sodelovanjem v nagradnem tekmovanju udeleženec nagradnega tekmovanja dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in
hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S podanim soglasjem udeleženec nagradnega tekmovanja dovoljuje podjetju, da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradnega tekmovanja, za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga ter za pošiljanje različnega promocijskega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator tekmovanja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzrokitehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vsehspremembah nagradne igre bo organizator sodelujoč̌e obvestil z objavami naspletnem mestu
University Alliances Community portalu.

Ta pravila in pogoji začnejo veljati 8.5.2014.

Organizator tekmovanja je SAP d.o.o.        

Assigned Tags

      Be the first to leave a comment
      You must be Logged on to comment or reply to a post.