Skip to Content

Informe facturacion diario por forma de pago

Cordial Saludo:

Adjunto query para generar informe de facturación diaria discriminando por forma de pago.

1 Comment
You must be Logged on to comment or reply to a post.